Atneosen kapell


Atneosen kapell - langkirke bygd i 1882 i tømmer 100 plasser, 1 galleri.
Arkitekt: Johannes Henrik Nissen.

Atna kapell

Altertavle: 1902, "Jesus i Getsemane", kopi av Hofmans alterbilde i Trefodighetskirken i Oslo, utført av August Sæthre. Prekestol: 1882, Orgel: 1898, Kirkeklokker: nr1 Støpt av fanejunker Rambech Knoff i Kvikne dette var en relativt liten klokke, og var bekostet av fam. Atneosen. nr2 1898 O. Olsen & søn, Tønsberg. Kirkesølv: Lysest. vase, dåpsfat/kanne, nattverdsutstyr. Bibel fra 1589 trykt i Danmark. (Kilde:"Våre kirker - Norsk kirkeleksikon")

Historien til Atneosen kapell starter med at Haagen N. Atneosen den 23/3 1874 setter seg ned, og forfatter følgende brev til kommunens herredstyre.

"Det har lenge vært almindelig erkjent, og har også oftere været omtalt, at Atneosen og Atnedalen, paagrund af sin afsidesliggende beliggenhet, i Høy Grad tiltrenger at faa en egen Kirkebygning. Ligeoverfor Herredstyrelsen, der vel kjender de locale forhold, behøver ikke dette nærmere at paavises." Videre sier han i sitt brev "I erkjennelse av denne trang, og for å bidra mitt til å avhjelpe dem, tilbyr jeg hermed Stor-Elvdal Kommune å avgi hensiktsmessig tomt og grunn til kirke og kirkegård på Atneosen og av egne midler å oppbygge en kirke etter tegning, som Departementet vil godta, samt uten noe tilskudd fra kommunen, å sette alt i full stand.

Betingelsen og forutsetningen for ovennevnte tilbud, er at Stor-Elvdal Kommune, idet den overtar som sin eiendom den av meg oppførte og skjenkede kirkebygning, samtidig overtar utgiftene med det fremtidige vedlikehold, og dermed også de utgifter, som måtte være forbundet med dens benyttelse, så som presteskyss, kirkesanger og organistlønn, og hva som ellers måtte kreves til kirkens bruk.Atneosens og Atnedalens befolkning kan være med å dekke disse utgifter på samme linje som beboerne i det øvrige prestegjeld, alt etter sin matrikkelskyld.

Med hensyn til den vordende kirkebygnings størrelse, har jeg tenkt å la den bestemmes av antallet på den befolkning, som som vil antas å søke til kirken. Kirkerommet må imidlertid ikke beregnes for knapt. Man må ta hensyn til fremtidig bebyggelse og tilflytning. Antagelig bør kirken gi plass til mellom 80 og 100 mennesker.

Som foran bemerket er det min hensikt å oppføre kirken etter tegning som Kirkedepartementet kan godkjenne, og jeg vil anvende en sum på inntil 1200 speciedaler til dette formål. Idet jeg venter herrestyrets svar og uttalelse i anledning det overnevnte tilbud, for så å ta kontakt med kirkemyndighetene, tegner jeg meg ærbødigst. H.N. Atneosen."

Den 16/4 1874 ble saken behadlet i herredstyret, og det ble fattet et enstemmig vedtak om følgende uttalelse: "Herredstyret mottar med takknemlighet H.N. Atneosens tilbud, og overtar de dermed forbundne utgifter." Så fulgte det søknad til stiftsdireksjonen, som returnerte saken til sogneprest Gjør den 8/5 1874 for uttalelse. Noe senere gav Stiftsdireksjonen og Kirkedepartementet klarsignal til å starte planleggingen.

Ordfører Halvor B. Trønnes Mottok den 12 desember 1882 en skrivelse fra Haagen og Anne Atneosen, hvor de meddeler. "at det av dem på deres gård oppførte og bekostede kapell med kirkegård og det kirken tilhørende inventarium skjenkes Stor-Elvdal kommune til eiendom under betingelse av at denne for fremtiden overtar vedlikehold av såvel kapellet, som det om kirkegården oppførte stakitt og kapellets inventarium."

Den høytidlige åpningen av Atneosen kapell var den 2/2 1882. Seremonien ble ledet av biskop i Hamar stift Halvor Folkestad.

Strøm ble lagt inn i 1954.

Altertavlen var en gave fra Anne og Haakon Øgle de ga også i 1940 bibelen fra 1589 til Atneosen kapell. I 1930 mottok menighetsrådet et gavebrev på kr. 1000,- av Olivia og Petter Øverby til oppføring av bårehus ved atneosen kapell. I forbindelse med 75 årsjubileet den 23/6 1957 mottok kapellet nytt døpefat, og vannmugge i sølv av direktør H. Chr. Mathiesen og frue. I 1963 fikk kapellet en duk av Magdalena Mathiesen, som blir brukt under døpefatet. Samme år ga to av Haakon og Anne Øgles barnebarn to tinnfat med bibelske motiver.

Kilde: "Atneosen kapell 1882 - 1982" skrevet av Ingar J. Bjørnstad.

Atneosen kirke

Bilde: Atna kapell. Foto: Gudbjørn Viken

Tilbake Frem

Sollia | Atneosen | Koppang | Hovedkirken | Evenstad | Strand