Stor-Elvdal hovedkirke.


Stor-Elvdal kirke - åttekantet bygd 1809 - 1821 i tømmer empirestil med 600 plasser, 1 galleri. Restaurert 1968. Sør-Østerdal prosti. Stor-Elvdal kommune. Arkitekt: Svend Halvorsen Aspaas.

Altertavle: 1821 "Oppstandelsen" kopi av Tidemann. Prekestol: 1821 Sven Aspås. Døpefont: 1969, tre, ark. Nilsen. Orgelet ble bygget av Amund Eriksen (Christiania) i 1859 og restaurert av Ernst Junker i 1969, 16 registre. Kirkeklokker: 1768, Kønici Hofklocken, Gieser in Copenhagen. Inskripsjon "Med klokkers klang til graven trang maa wi herud hielp da o Gud wor siæl maa blive Jesu brud sole deo gloria". Den sprakk i 1988 og ble erstattet med en ny fra Olsen Nauen. Den gamle sprukne klokken oppbevares fortsatt som klenodium. Kirkesølv: Lysestaker, blomstervaser, kors, offerfat, nattverdsutstyr. Alterduk: Grethe Eide. Messehagler: 1969. ( Kilde: "Våre kirker - Norsk kirkeleksikon" og Norske kirkebygg)

Hovedkirken

Stor-Elvdal hovedkirke ved riksvei 3 . Åttekantet som kirkene på Røros, Tynset og Tolga. Empirestil, og med barokkorgel. Bauta over Eidsvollsmannen Ole Evenstad. Kirken ble reist etter påtrykk fra daværende sogneprest Wulfsberg, som mente at man ikke lenger var tjent med den gamle St. Mickaelskirken i dens begredelige forfatning.

Sogneprest Wulfsbergs mangeårige argumentasjon bar til slutt frukter. Den 30 august 1806 invilger det kongelige danske kancelli ansøkningen etter at Biskop Bech hadde vært på stedet og approbert kirketomten. I juli 1807 starter arbeidet med å reise den nye kirken. arbeidet ble ledet av Svend Aspås, han var født i Ålen, og bodde på Røros. Han hadde blandt annet ledet byggingen av kirkene på Røros og Vang på Hedmarken. Han avsluttet sin karriere som overbyggester ved Røros verk, og døde i 1816.

Byggingen ble forsinket av dyrtid og ufred, derfor ble det en lang byggeprosess. Vinteren 1811-12 stopper byggingen helt, og kommer ikke igang igjen før i 1819. Den 21. september 1821, var det klart for Innvielse av den nye kirken i Stor-Elvdal. Biskop Bech var forhindret fra å delta, han påla derfor prosten Andreas Wulfsberg å lede høytidlighten i hans sted.

Biskopen hadde forberedt følgende seremoni:
1. Den befalende bøn leses i Chordøren af Hr. Thurman og slutter med fader vor.
2. Synges psalmen No. 135 I jesu navn bør al vor gjerning skee o.s.v.
3. Derpaa træder Provst Hagerup frem i Chordøren, og anmelder i en kort tale anledningen til denne høitidlige forsamling, -hvilken slutter med fader vor,--
4. Efter talen synges psalmen No. 543. -- Ei Huus, ei Land, O Gud! indslutter dig osv.
5. Naar denne Psalme er afsiunget messer Provsten den for Søndag Sexagesima andordne Collect.
6. Derefter synges første vers af Psalmen No. 364 Alvidende! du kjender nøie enhver osv.
7. Derpaa fremtreder Hr. Mandall (prest i Rendalen) og opleser -- 1 Kong. B. 8 fra 15 til 62 vers.
8. Andet vers af samme Psalme synges.
9. Hr. Provst Hagerup træder frem og læser Davids 100de Psalme.
10. Tredie vers synges af samme Psalme.
11. Hr. Winsnes træder frem og læser Davids 100de Psalme. --
12. Fierde Vers af samme Psalme synges.
13. Hr. Thurmann fremtræder og oplæser Ebræernes 10, 19 til 29de Vers.
14. Femte vers synges af samme Psalme.
15. Hr. Stibolt træder fre og opleser Johannes 17 Capitel.
16. Derefter synges Psalmen No. 541. Saa mildelig du bliver ved at lade os O herre osv.
17. Ved denne Psalmes Slutning gaar Provst Wulfsberg paa Prædikestolen.
18. Naar indvielsens tale er sluttet, synges No. 344 Din kirke, Herre lad os bestaae.
19. Hvorpaa Provsten træder for Alteret og synges Psalmen No. 7. Gud! Herre! hvo kan fatte -- under hvilken der ofres først af Presterne og derefter af alle andre efter deres Rang.
20. Derefter messer Provsten den sædvanlige Collect for Ordet og Velsignelsen.
21. Til Beslutning synges Psalmen No. 188 Jesu Krist! vi ofre dig, osv.
22. Hr. Stibolt leser i Chorderen den befalede Bønn, som slutter med Fader vor. Der kimes med Klokkerne medens Folket gaar ud av kirken.

(Kilde: Bygdebok for Stor Elvdal av Anders Fosvold)

Vindfløy fra hovedkirken
Bilde: Vindfløy fra Hovedkirken.
Den har flere hull som ser ut til å være kulehull.

Kirken har et stallanlegg, som er en av de få i landet som enda står.

Tilbake Frem

Sollia | Atneosen | Koppang | Hovedkirken | Evenstad | Strand