Strand kirke


Strand kirke, Stor-Elvdal - langkirke bygd i 1863 i tømmer med 300 plasser, 1 galleri.
Sør-Østerdal prosti. Stor-Elvdal kommune.
Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan

Ved kongelig resolusjon av 1898, ble Strand utskilt til eget sogn og kapellet ble annekskirke.

Altertavle: 1890, kopi av Tiedemanns alterbilde i Trefoldighetskirken i Oslo. Utf. av kunstmaler Brun. Døpefont: Gitt av sogneprest Ole Severin Olsen, eiketre. Orgel: 1868, 6 registre, Amund Eriksen. Kirkeklokker: 2, 1863, Warner & son, London. Alterduk: Solveig Torp, 1992. Messehagler: 1967. ( Kilde: "Våre kirker - Norsk kirkeleksikon" ).

Strand kirke

Også i Strand Opphus området sleit befolkningen med lang kirkeveg, og kravet om egen kirke kom også her. Oppsitterene i området fremsatte i et brev til kommunen i januar 1861 ønske om å få inviet "en stue på Ophus eller Strands grunn til kirkelig bruk, tillike med en kirkegård". Kommunestyret fant å ville støtte prosjektet, men oppsitterene kunne ikke bli fritatt for sine forpliktelser når det gjaldt utgiftene til hovedkirken slik de ønsket, om de fikk et eget gudshus.

I november samme år kom det søknad til kommunen om et tilskudd på 200 speciedaler, resten skulle folket selv tilveiebringe ved egen innsats. beløpet ble innvilget med klausul om at kommunen ville føre tilsyn med arbeidets utførelse. I april 1862 ble det søkt om tillatelse om å oppføre en kirke med inngjerdet "begravelses-plass".

Tomten ble gitt av Ole Nilsen Svea Strand. I april 1863 ble det meldt at byggingen av den nye kirka var i gang. I løpet av samme høsten var byggingen ferdig. Kirkens to klokker er støpt hos Warner & son i London i 1863. Klokkene var en gave fra Anne Olsdatter Furuseth. Kari og Haagen Kroken ga et seks registers orgel, dette kom på plass i 1868.

Døpefonten av eik, kalk og disk ble gitt av sogneprest Ole Severin Olsen og hans bror Fredrik Olsen, rektor i Drammen. Disse brødrenes far kom opprinnelig i fra Furuseth. Døpefatet i sølv var en gave fra konsul Lorenz Meyer. Anne Olsdatter Strand ga to lysestaker i sølv til alterbordet. Alterboken var en gave fra føderådsmann Anders Nilsen Ophus.

Den 9 november 1863 gikk det ut et skriv i fra sognepresten i Stor-Elvdal og Åmot med følgende ordlyd: "Den høytidlige innvielsen av den nye kirken på Strandvollen er av prostiet berammet til onsdag 2. desember 1863 kl. 9-3/4." Innvielsen ble foretatt av prost Blostrup Müller.

Strand kirkeDet gikk 27 år før altertavlen kom på plass. I 1890 fikk sogneprest Gustav Dietrichson en henvendelse fra seks kvinner i menigheten om han kunne være behjelpelig med å bestille en altertavle. De ønsket en kopi av Tiedemanns alterbilde i trefoldigetskirken i Christiania, som forestilte Jesu dåp. kopien ble laget av kunstmaler Bruun, og kommunen bekostet innrammingen av bildet. Maleriet skal ha kostet 500 kr. Fem av kvinnenes navn er kjent, det var Rikke Furuseth, Hanna og Karen Søstu Ophus og Hanna og Emma Nystu Strand.

Det ble omkring 1875 bygget en kirkestue, som gjorde blandt annet tjeneste som bolig for kirketjeneren. Det ble foretatt en stor ombygging i 1920, det ble da oppført en ny full etasje på bygget, som ble bolig for for en lærerinne. Denne kirkestuen var i bruk i over 60 år.

I 1982 gikk man i gang med å bygge ny kirkestue, og denne ble innviet av sogneprest Åge Hval den 10 september 1983. Den gamle kirkestuen ble da revet, og fjernet.

Kilde: "Strand kirke 125 år 1863-1988" jubileumsskrift av Ingar I. Bjørnstad.

Tilbake Frem

Sollia | Atneosen | Koppang | Hovedkirken | Evenstad | Strand